Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Samut Songkhram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2564

                   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองและยกระดับต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยการนำกรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “เมืองอยู่ดี  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการบริหารจัดการที่ดี”  ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์เมืองและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

                   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2564  โดย Download คู่มือการประเมินฯ ในลิ้งค์ https://qrgo.page.link/iK227 หรือแสกน QR Code นี้  และแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564    

                   สำหรับองค์การปกครองส่วนทั้งถิ่นที่มี่ความพร้อมเข้ารับการประเมินโปรดส่งแบบตอบรับยืนยันมากลับมายังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

แกลเลอรี่