Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Samutsongkhram Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับและร่วมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสรุปคือ
 

1.เร่งรัดการดำเนินงาน การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ให้ฉับไว
 

2.การดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้ขยายลงพื้นที่ โดยจัดคำสั่งให้นายอำเภอเป็นประธาน มีผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมเป็นกรรมการ และ ทสจ เป็นฝ่ายเลขานุการ ให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยแบ่งออกเป็นประเภทขยะอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
 

3.การลงพื้นที่ป่าในเมืองฯ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว

4.การลงพื้นที่การจัดการขยะในชุมชน พื้นที่ชุมชนบางจะเกร็ง3-4 ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ข้อเสนอแนะ คือ กระตุ้นให้ทุกบ้าน ทุกหน่วยงาน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ จัดการขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย/ขยะเปียก เพื่อเป็นการลดปัญหา และลดภาระของถังขยะทั่วไป เนื่องจากขยะเหล่านี้เน่าเหม็นง่ายและเร็ว และเป็นกำลังใจให้ทั้ง ทม.สส และชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทางต่อไป

แกลเลอรี่